Loading the player...

144회 크론 병 1부
제목 다운로드
144회 크론 병 1부      
143회 만성 탈수증      
142회 당뇨병 환자 발 관리      
141회 스트레스      
140회 고혈압 (2015-11-19)      
139회 허브차 (2015-11-05)      
138회 당뇨성 신경 병증 (2015-10-22)      
137회 손목 터널 증후군 (2015-10-08)      
136회 췌장 식이요법 (2015-09-04)      
135회 루프스 병 (2015-08-21)      
134회 메니 에르스 질병 (2015-08-07)      
133회 알칼리성 체질 (2015-07-17)      
132회 메르스 (2015-07-03)      
131회 여드름 (2015-06-19)      
130회 야채 쥬스 치료법 3 (2015-06-05)      
129회 야채 쥬스 치료법 2 (2015-05-22)      
128회 야채 쥬스 치료법 (2015-05-08)      
127회 정맥류 (2015-04-24)      
126회 글루타치온 (2015-04-10)      
125회 폐경기(갱년기) (2015-03-27)